4 კითხვა, რომელიც გამოიყენება მსოფლიო დონის HR სააგენტოებში გონებრივი შესაძლებლობები შეფასებლად

კითხვა პირველი : როგორ მოვათავსოთ ჟირაფი მაცივარში?

სწორი პასუხი: გავაღოთ მაცივარი, მოვათავსოთ ჟირაფი, დავკეტოთ მაცივარი.

კითხვით მოწმდება რამდენად სწორად შეგიძლიათ პრობლემის აღქმა და მისი მარტივად გადაჭრის გზის მოძებნა.

კითხვა მეორე: როგორ მოვათავსოთ მაცივარში სპილო?

არასწორი პასუხი: გავხსნათ მაცივარი, მოვათავსოთ სპილო, დავკეტოთ მაცივარი.

სწორი პასუხი: გავხსნათ მაცივარი, გამოვიღოთ იქედან ჟირაფი, შევდოთ სპილო, დავკეტოთ მაცივარი.

ამ კითხვის საშუალებით ხდება დადგენა, თუ რამდენად შეგიძლიათ საკითხის დინამიკაში აღქმა და წინაპირობების გათვალისწინება.

კითხვა მესამე: ლომმა დაიბარა ყველა ნადირი კრებაზე. ერთის გარდა ყველა ეახლა. რომელი ცხოველია ის ერთი?

სწორი პასუხი: სპილო. ის ხომ მაცივარშია მოთავსებული.

ეს კითხვა ამოწმებს თქვენი მახსოვრობის უნარს.

კითხვა მეოთხე: თქვენ უნდა გადაცუროთ ნიანგებით სავსე მდინარე, ნავის არქონის შემთხვევაში როგორ მოახერხებთ ამას?

სწორი პასუხი: გაცურეთ. ყველა ცხოველი ნიანგების ჩათვლით ხომ ლომთან არიან კრებაზე.

ეს კითხვა ავლენს, თუ რამდენად სწავლობთ თქვენს შეცდომებზე.

კომენტარები