,,ყოველი ადამიანი, რომელთანაც ურთიერთობა მაქვს, რაღაცით მაინც მჯობია და მზად ვარ ვისწავლო მათგან”-  
რალფ უალდო ემერსონი
ბიზნესისპროფესორმასტუდენტებსტესტიაწერინა. ტესტიძალიანბევრკითხვასმოიცავდა, თუმცაარავისშეკითხვაარგასჩენია, ვიდრებოლოკითხვამდეარმივიდნენ, რომელსაცასეთიშინაარსიჰქონდა:
რაჰქვიაქალს, რომელიცთქვენიუნივერსიტეტისდამლაგებლადმუშაობს?
,,ესრაშეკითხვაა” – გაიფიქრესსტუდენტებმა. უეჭველია, რომიხუმრა. სადბიზნესიდასადჩვენისკოლისდამლაგებლისსახელი. უბრალოდკარგიხუმრობაიყოგააკეთესღიმილნარევიდასკვნადა  პასუხისადგილიცარიელიდატოვეს.
დასასრულისაკენერთისტუდენტიპროფესორსშეეკითხა:
პროფესორო, ტესტისშედეგებშიბოლოკითხვისპასუხსგაითვალისწინებთ, თუარა?
დიახ, რასაკვირველიაუპასუხაპროფესორმა.
თქვენსკარიერაშიძალიანბევრადამიანსშეხვდებითდაძალიანბევრადამიანთანგექნებათურთიერთობა. დაიმახსოვრეთ: არააქვსგადამწყვეტიმნიშვნელობაესურთიერთობამხოლოდ  უბრალო ,,გაღიმება“-აა, თუკარგი ,,გამარჯობა“. გახსოვდეთ, რომყველაადამიანიმნიშვნელოვანიადაყველამათგანითქვენგანსათანადოყურადღებასადაპატივისცემასიმსახურებს.
კლასიმდუმარებამმოიცვა. ყველადაფიქრდაპროფესორისსიტყვებზე. მათესლექციაარასოდესდავიწყებიათდამეორედღესყველასტუდენტმაკარგადიცოდა, თურაერქვაქალს , რომელიცმათიუნივერსიტეტისაუდიტორიებსალაგებდა  . . .

კომენტარები